Të Fundit
Zakone të bukura Islame

Zakone të bukura Islame

Thuaj: Bismil-lah (Në emër të Allahut) – kur bën diçka.

Thuaj: Já Allah (O Allah) – kur të kesh dhimbje dhe telashe.

Thuaj: Estagfirullah (Më fal o Allah) – kur pendohesh për një vepër të keqe.

Thuaj: E údhu bil-lah (Kërkoj mbrojtje nga Allahu) – për të treguar se diçka është e neveritshme për ty.

Thuaj: Es-selámu alejkum (Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju) – kur e takon një musliman.

Thuaj: Ve alejkumus-selam (Edhe mbi ju qoftë paqja dhe shpëtimi i Allahut) – në përgjigje.

Thuaj: Inshállah (Nëse do Allahu) – kur shpreson të bën diçka.

Thuaj: Subhánallah (Lavdi i qoftë Allahut) – kur e lavdëron dikë.

Thuaj: Máshallah (Çka dëshiron Allahu) – kur admirohesh dhe çuditesh.

Thuaj: Fí emánil-lah (Në mbrojtje të Allahut) – kur e përcjell dikë.

Thuaj: Xhezákellahu hajren (Allahu të dhashtë çdo të mirë) – kur e falënderon dikë.

Thuaj: Tevekkeltu `alallah (Mbështetem tek Allahu) – kur e zgjidh një problem.

Thuaj: La ilahe il-lallah (Nuk ka zot tjetër përveç Allahut) – kur ngrihesh në mëngjes.

Thuaj: Elhamdulil-lah (Falënderimi i qoftë Allahut) – kur teshtitë.

Thuaj: Jerhamukallah (Allahu të mëshiroftë) – kur dëgjon dikë të teshtinë.

Thuaj: Amin (Prano, o Zot, lutjen tonë) – kur të merr pjesë në lutje.

Thuaj: Inna lil-lahi ve inna ilejhi raxhi’ún (Ne i përkasim Allahut dhe tek Ai kthehemi) – kur dëgjon për vdekjen e një muslimani !!!

Përkthim: Miftar Ajdini