Të Fundit
URIME VITIN E RI ISLAM 1446 – E DIELË, 07.07.2024

URIME VITIN E RI ISLAM 1446 – E DIELË, 07.07.2024

Besimtarëve të Fes Islame iu urojmë vitin e ri hixhri 1446.
Të Xhumanë mbrëma, më 06 Korrik 2024, me perëndimin e diellit në ora 20:34, sipas kalendarit hënor fillon viti 1446 hixhri, ndërsa dita e Dielë është dita e parë e vitit të ri.

Viti hixhri zgjat rreth 354 ditë, dhe përbëhet prej 12 muajve. Njëmbëdhjetë ditë është më i shkurtë se kalendari diellor. Kjo ndikon që dita e vitit të ri hixhri të ndryshon çdo vit.

Me rastin e Viti të Ri, Hixhri 1446, Imami i xhamisë, Këshilli si dhe Forumi Rinor i xhamisë së Klleznës i përgëzon të gjithë muslimanët në vendlindje, dhe gjithë shoqërinë islame me dëshirë që ky vit dhe të tjerët në vijim të jenë të konkretizuar me suksese të shumta, të jenë të paharruar pozitivisht në kujtesat e Juaja, t’ju ndjek fati i mirë, të keni shëndet, mbarësi e bereqet në familje dhe të sillemi me plotë përkushtim ndaj porosive të Allahut xh.sh. prej të cilit kërkojmë që t’na bekojë.

“Lusim Allahun e Madhërishëm të na dhuroi dijen, urtësinë dhe guximin të përballemi me të gjitha sfidat dhe tundimet dhe të na dhuroi ardhmëri më të mirë dhe më të ndritur.

Me fat dhe begati Viti i ri “Hixhri 1446”

Me respekt.

Xhamia e Klleznës

 

Ç’ËSHTË VITI I RI HIXHRI ?

Sikur të gjithë popujt e botës që kanë dita festive, vite dhe festa të ndryshme, gjithashtu edhe në fenë islame dhe te muslimanët ekzistojnë dita, festa, ngjarje të ndryshme historike me vlerë, si ndërrimi i viteve etj.

Muslimanët me anë të përkujtimit të tyre njihen me historinë e tyre të ndritshme dhe gjithashtu të bëjnë rregullimin e jetës së tyre, dhe ti shfrytëzojnë këto raste me anë të përkujtimeve dhe manifestimeve të tyre, që të jenë sa më afër Krijuesit të lartëmadhëruar.

Muslimanët e mëparshëm deshtën që vetë ta e ndërtojnë historinë dhe jetën e tyre.

Ata punuan për këtë botë dhe për ardhmërinë e tyre dhe të Islamit sikur të jetonin gjithmonë, dhe punuan për botën tjetër sikurse do të vdisnin nesër.

Ata nuk deshtën kurrë që t’i imitojnë të tjerët, por dëshiruan që të jetojnë, ata dhe brezat e ardhshëm me atë, që vetë e ndërtuan me sakrificën e tyre.

Prej gjithë asaj që ata rregulluan për muslimanët në tërësi ishte edhe rregullimi i një kalendari të veçantë, që të organizojnë jetën e tyre me te, dhe të mos jenë imitues të të tjerëve.

Me që shumica e popujve të vjetër, dhe ata të feve hyjnore kishin kalendarët e tyre të ndërrimit të viteve dhe rregullisht i përkujtonin dhe i manifestonin, atëherë u pa e nevojshme që edhe shteti musliman i themeluar në Medine nga Muhamedi a.s. ta e ketë kalendarin e ndërrimit të viteve, që të veprojnë me të dhe ta e përkujtojnë.

Iniciatorë dhe themelues i këtij Kalendari është Omer ibn El Hatabi (hazreti Omeri r.a.), Udhëheqësi i dytë i shtetit musliman pas Muhamedit a.s., për nevojat e shtetit musliman dhe e lidhi fillimin e tij me Hixhretin – Epokën e parë të shtetit musliman në Medine.

Ky kalendar është i ndërtuar sipas lëvizjeve të hënës 12 herë në vit, dhe mund të quhet Kalendari Hënor.

Allahu në Kuran e përmend lëvizjen e hënës duke thënë: “Dhe të pyesin (O Muhamed) për ndyshimin e hënës Thuaj: Ato janë matje e kohës për njerëzit”.

Ky vit ka 12 muaj, ku çdo muaj fillon me daljen e hënës së re.

Muajt e tij janë 30 ditë dhe 29 ditë, varësisht prej ndërrimit të hënës.

Viti i kalendarit islamik është më i shkurtë së viti i kalendarit Lunarë (botërorë) për 11 ditë.

 

Muajt e këtij viti janë 12 dhe ata quhen:

 Muharrem – Safer – Rabiul ewel – Rabiul ahir – Xhumadel ula – Xhumadel uhra – Rexheb – Sha’ban – Ramadan – Shewal – Dhul ka’de – Dhul hixhe.  

Dallimi mes këtij viti dhe vitit të ri të cilin e festojnë njerëzit me 31 dhjetor – 1 janar, është se ai fillimin e ka prej kohës së Pejgamberit Isa a.s. (fillimin e krishterizmit), kurse ky vit fillimin e ka prej kohës së Muhamedit a.s. (prej Fillimit të jetës në Medine), dhe ky është vetëm për muslimanët.

Shumë adhurime (Ibadete ) kryhen pikërisht me anë të këtij kalendari si p.sh. Agjërimi, Zekati, Haxhi etj.

 

Andaj: Secili besimtar duhet që këtë vit t’a përkujtojë me zemër të pastër, nijete dhe mendime të  mira për të ardhmen e tij, pendim për të kaluarën e tij, dhe të kujtojë vazhdimisht se Zoti është gjithmonë në përcjellje të tij për të gjitha veprimet e tija.

Të mos krijojë mendjemadhësi për pasurinë që e ka, ose fuqinë e tij, ose pozitën e tij, sepse ndryshimi i ditës dhe i natës, dha kalimi i viteve dhe kohëve është argument se kjo botë nuk do ti mbetet askujt, dhe askush nuk do të jetë i përhershëm në te, por do të kthehet te Zoti i tij dhe do të japë llogari për çdo vepër të madhe ose të vogël që e ka bërë në këtë botë.

Porosia është: Përkujtone këtë ngjarje me veten tuaj dhe familjet e juaja, dhe njihni ata me të kaluarën e ndritshme të Islamit dhe njerëzve të suksesshëm të tij.

Keni frikën e Zotit, dhe bëni përgatitje për veten tuaj dhe mos harroni që këtë vit ta filloni me një plan program  vjetor me angazhime dhe vepra në të mirën tuaj, të Islamit dhe muslimanëve dhe mbarë njerëzimit.