Të Fundit
Pesë gradat hyjnore të lexuesit të Kur’anit

Pesë gradat hyjnore të lexuesit të Kur’anit

“Pesë gradat hyjnore të lexuesit të Kur’anit:
1- Ndërmjetësimi (Shefati): ‘Ai do të vijë në ditën e kiametit ndërmjetësues për lexuesit e tij!’
2- Pozita e lartë: ‘Pozita jote do të jetë tek ajeti i fundit, që do të lexosh!’
3- Shoqërimi: ‘Së bashku me melekët (udhëtuesit fisnikë të dëlirë)!’
4- Të dalluarit: ‘Më i miri prej jush, kush e mëson Kur’anin, dhe ua mëson të tjerëve!’
5- Përkatësia: Lexuesit e Kur’anit janë njerëz të Allahut dhe të veçantët e Tij!’
Allahu na bëftë ne e ju prej lexuesve (njerëzve) të Kur’anit!
_______________
Dr. Ahmed Isa El-Misaravi
Nga: Lavdrim Hamja