Të Fundit
Përpjekja për fitim dhe jetesë me hallall…

Përpjekja për fitim dhe jetesë me hallall…

 • Të mos vonohemi pa ndonjë arsye në asnjë detyrë;
 • Të mos shqetësojmë askënd me veprimet tona;
 • Qëllim primar ta kemi shpëtimin e vetes dhe familjes nga harami; dhe jo me çdo kusht të përpiqemi për rritjen e pasurisë dhe ngritjen e standardit;
 • Të mos e teprojmë me punë; dhe
 • Të mos mendojmë se risku është vetëm nga puna jonë, por nga All-llahu i Madhërishëm.

Ebul- Lejs es-Samerkandi, autori veprës “Tenbihu-l-gafilin” rekomandon edhe pikat e mëposhtme:

 • Në veprimtari dhe biznes nuk lejohet mashtrimi dhe padrejtësia;
 • Nuk lejohet peshimi i rrejshëm;
 • Gjatë shitblerjes nuk lejohet betimi i rrejshëm;
 • Nuk duhet përvetësuar gjërat e huaja;
 • Nuk duhet të dëmtohet askush;
 • Nuk duhet mbingarkuar dhe keqtrajtuar bagëtitë.

Mirëmbajtja e vetes dhe familjes me fitim hallall, është gjëja më e mirë dhe më e bukur dhe paraqet themelin e çdo hajri dhe përparimi.

Autor: Derviš Spahić (El ahlaku ve-t-takva)
Përktheu: Lutfi Muaremi