Të Fundit
Mesazh për ata që i shfrytëzojnë punëtorët, dhe ndërgjegjen e lajnë…

Mesazh për ata që i shfrytëzojnë punëtorët, dhe ndërgjegjen e lajnë…

Falënderimi i vërtetë nuk është në gjuhë, por duke ia dhënë çdo kujt të drejtën që i takon…

Pra, vetëm le ta përsërisim:

– punëdhënësi i cili e shfrytëzon punëtorin, nuk ia paguan orët shtesë, nuk i jep orar të plot të punësdhe të drejtën për pushim,

– e kërcënon me largim nga puna – dhe të gjitha këto i justifikon duke thënë se ka me qindra punëtorë të tjerë, të cilët do ta bënin këtë punë – dhe në të njëjtën i shkon puna mirë, ka shumë pasuri të paluajtshme në emrin e tij,

– vozit makinë të shtrenjtë mbi mesataren, kënaqet në udhëtime private, dhe veçanërisht nëse ndërgjegjen e ‘lanë’ me umre, me haxhillëk, me shoqërim me ‘ulema’, ose me donacione për xhami

– ai duhet ta dijë se po bën zullum (padrejtësi) dhe se shumica e këtyre gjërave të përmenduara janë HARAM,

– sepse falënderimi i vërtetë nuk është në gjuhë, por duke ia dhënë çdo kujt të drejtën që i takon…

Ammar Bašić; Akos.ba

Përkthim: Miftar Ajdini