Të Fundit
Kronika e Ulqinit – Shporta e Ramazanit, TV Teuta, 08.06.2018

Kronika e Ulqinit – Shporta e Ramazanit, TV Teuta, 08.06.2018

Falënderojmë Televizionin Teuta për përkrahjen mediatike që na ofron çdo herë gjatë aktiviteteve tona si Xhami e Klleznës.
Gjithashtu falenderim edhe mediave tjera elektronike e të shkruara që na përkrahin çdo herë.
Lusim Zotin që të ju shpërblejë me të mirat e Tij të panumërta.
Me respekt.
Këshilli i Xhamisë.