Të Fundit
Çka është Homoseksualiteti ?

Çka është Homoseksualiteti ?

Homoseksual është ai person, i cili ka parapëlqime dhe kërkon aktivitet seksuale me njerëz të seksit të vet.

. Ky njeri eksitohet nga njerëzit që kanë seksin e tij ose kryen aktivitete seksuale me ta. Termi “lesbiane” përdoret për një femër homoseksuale, ndërsa termi “gay” shpesh përdoret për homoseksualët meshkuj. Një individ biseksual joshet seksualisht nga njerëz të të dyja sekseve. Homoseksualizmi shfaqet si pasojë e qëndrimit të shumtë me kafshët epshore si p.sh. qeni, masturbimit dhe vonimi i gjetjes së personit të jetë (por kjo shfaqet në raste më të rralla). Tek Allahu vepra më e urryer njerëzore është homoseksualizmi madje edhe më e urryer sesa zinaja sepse kjo sëmundje epshore humb llojin njerëzor.
Ne do ta trajtojmë këtë sëmundje epshore në detajet më të rëndësishme duke e ndarë në disa pika:

1. Homoseksualizmi është në kundërshtim me jetën;
2. Përqendrimi në mëkat shndërrohet në traditë;
3. Homoseksualët janë njerëz të këqij;
4. Homoseksualizmi është vepër e shëmtuar dhe e keqe;
5. Rreziqet shëndetësore nga kjo vepër dhe
6. Humbja e farës njerëzore.

-Homoseksualizmi është në kundërshtim me jetën:

Vullneti i Allahut është që ky lloj të vazhdoi me lindje deri sa ajo lindje të vijë përmes kontaktit mes mashkullit dhe femrës. Prandaj, Allahu i ka konstruktuar trupat e tyre në mënyrë që ata të jenë tërheqës për njëri-tjetrin, të gatshëm për lindjen e pasardhësve, dhe ruajtjen e llojit njerëzorë. Lidhja e tyre është e mbushur me përjetime të thella emocionale dhe kënaqësitë që janë motivim i pashtershëm për trashëgimtarë ose trashëgimtare, por edhe kompensimi për vështirësitë që do të has më vonë siç janë: shtatzënia, lindja, dhënia gji, rritja dhe mbrojtja. Ky shqetësim i përbashkët në lidhje me brezat e mëvonshëm, rritja e të cilëve zgjat më shumë se në rastin e të porsalindurve te kafshët, është imagjinatë dhe përforcim i mëtutjeshëm i lidhjes së tyre martesore.

Konstrukti i trupit të gruas, si dhe ndërtimi i saj psikik, janë ato të cilat e realizojnë kënaqësinë e vërtetë natyrore të mashkullit me rastin e takimit mes tyre, i cili nuk nënkupton vetëm pasionin. Këtë kënaqësi e ndjek mëshira dhe bekimi i Allahut , sepse në këtë mënyrë arrin të realizohet ligji dhe vullneti i Tij për zgjatjen e jetës, e që është e shoqëruar me kënaqësinë, e cila është e barabartë me vështirësinë dhe obligimin!

Homoseksualizmi është një ngërç seksual në kundërshtim me jetën dhe e shkatërron atë, sepse e hedhë farën e jetës në tokë të prishtë e cila nuk është e përgatitur për ta pranuar atë dhe për ta ngjallë, në vend të vendosjes së saj në tokën e përgatitur për pranimin dhe zhvillimin e saj. Prandaj, natyra e shëndetshme dhe e rregulluar, instinktivisht, e jo vetëm për arsye etike ik dhe urren aktin e popullit të Lutit alejhi selam (homoseksualizmin). Sepse, ajo është rregulluar nga Allahu Fuqiplotë, me ligjin e jetës, i cili bëri përjetimin e shëndetshëm natyrorë në atë që e ndihmon zhvillimin e jetës, dhe jo në atë që është kundër dhe që e bllokon.

Nuk është e vështirë të imagjinohet se çfarë do të kishte ndodhur nëse ndjenja e mashkullit për mashkullin do të arrinte në nivel të tillë që do ta kapërcente – tejkalonte ndjenjën e natyrshme të burrave ndaj grave? Raca njerëzore në mënyrë të pashmangshme do të përballej me zhdukjen e saj.

Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “Përkujto kur popullit të vet Luti i tha: “A punoni të shëmtuarën, që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush”. Vërtet, ju të shtyrë nga epshet u afroheni burrave duke i lënë gratë. Po ju jeni popull i shfrenuar. Përgjigjja e popullit të tij nuk ishte tjetër vetëm se të thonë: “Dëboni ata (Lutin me besimtarë) nga vendbanimi juaj, ata janë njerëz që ruhen shumë (i largohen të shëmtuarës)”. (A’raf, 80-82)

-Përqendrimi në mëkat shndërrohet në traditë:

Fjala e Allahut te Madhëruar të cituara me rastin e qortimit të popullit të Lutit alejhi selam: “Ju jeni popull që i tejkaloni të gjithë kufijtë e së keqes”, d.m.th. tejkalim në thyerjen e ligjit të Allahut mbarëvajtjes në tokë (fitretull-llah) të prezantuar në natyrshmërinë e rregullt të njeriut. Kjo, në të vërtetë, është shkapërderdhje e fuqisë, të cilën Allahu ua ka dhuruar, në mënyrë që ta luajnë rolin e tyre në zhvillimin e jetës. Ndaj, kur kënaqësia gjendet në atë që është kundër ligjit të Allahut atëherë kjo është degjenerim natyral, varshmëri dhe tejkalim i të gjithë kufijve të së keqes.

Ky tejkalim i të gjithë kufijve të të gjitha të këqijave, vërehet në fjalët e popullit të Lutit alejhi selam, kur në këshillimet e tij, lutjet dhe vërejtjet iu kanë përgjigjur: “Dëboni ata nga qyteti i juaj, ata janë njerëz që ruhen shumë. Populli i Lutit alejhi selam aq ishte ra viktimë e shkatërrimit moral, sa që nuk kishte mundësi ta pranonte prezencën e njerëzve të mirë dhe të devotshëm. Ndaj, dhe deshën ta dëbonin. Ironinë e njerëzve gabimtarë të degjeneruar, të përdorur ndaj besimtarëve të pastër, e përcjellin vepra jo të mira me qëllim të nënçmimit të nderit të njerëzve të ndershëm.

Me të vërtetë mëkatet që i shkatërrojnë popujt, janë rrënjosur në shpirt dhe nuk mund të zhduken. Ato mëkate të përqendruara në të bëhen pjesë e tij, për tu shndërruar më vonë në një tërësi të madhe, më pas të kalojnë në traditë, e cila përcillet ose themelohet në normë ligjore, ku largimi nga ajo bëhet e çuditshme dhe ndalimi i tyre është akt kriminal. Mendoni për fjalët që bashkëkohësit e Lutit alejhi selam ia drejtuan atij pejgamberi: “Nuk ishte një reagim tjetër në popullin e tij, përveç fjalëve: “Dëboni ata nga qyteti juaj! Këta janë njerëz të cilët e mbajnë veten të pastër”: se si papastërtia është pëlqyeshme përderisa pastërtia dhe pisllëku të popullarizuara!”

-Homoseksualët janë njerëz të këqij:

Kulmin i atij mosbesimi, arrogance dhe korrupsioni e ilustrojnë ajetet e sures Hud.
Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “E kur të dërguarit tanë i erdhën Lutit, ai u keqësua për ta dhe u ngushtua rëndë me ardhjen e tyre e tha: “Kjo është ditë e vështirë!” Dhe populli i tij, që më parë bënin punë të turpshme, erdhi me nguti te ai (te Luti), e ai tha: “O populli im, qe këto bijat e mia (gratë e atij vendi), janë më të pastra për ju, kini frikë pra All-llahun e mos më turpëroni me mysafirët e mi, a nuk ka ndër ju ndonjë njeri të mençur (e t’ju ndalojë nga e keqja)?” Ata thanë: “Po ti e ke të ditur se ne nuk kemi kurrfarë lakmie në bijat tua, ti e di me siguri se çka dëshirojmë ne!” Ai tha: “Ah, sikur të kisha fuqi kundër jush (t’ju zmbrapsë), ose të kisha mbështetje në ndonjë përkrahje (të fisit) të fortë!” (do t’i mbroja mysafirët e mi). (engjëjt) Thanë: “O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd, ata (populli yt) nuk kanë për t’u afruar te ti, e ti kah fundi i natës udhëto me familjen tënde dhe askush prej jush të mos vështrojë mbrapa (familja do të shpëtojë), pos gruas sate, ajo do të jetë e goditur
(Hud, 77-81)

Delegatët të cilët janë përmendur në ajetet në të vërtetë janë engjëj të cilët i erdhën Lutit alejhi selam, me miratimin e Zotit të botëve, që të lajmërojnë fundin e atyre të pa paturpshmëve. Luti alejhi selam, nuk e dinte se këta janë engjëj dhe nga frika për të mos u sulmuar, i bëri me dije ata, në një farë mënyre ata që të tërhiqen, duke u thënë: “Pasha Allahun, unë nuk e di se në këtë botë ka njerëz më këqij se ata.” Ibn Kethiri në komentin ajeteve 33-39 të sures Kamer, rastin e Lutit alejhi selam dhe popullit të tij e përshkruan në këtë formë:

• Paralajmërim për shkatërrimin e tyre dhe
• Dënim i pa parë në historinë e njerëzimit.

-Paralajmërim për shkatërrimin e tyre:

Atë natë atij i erdhën engjëjt (melekët): Xhibrili, Mikaili dhe Israfili në formën e të riut me bukuri të jashtëzakonshme, dhe kjo ishte një sprovë nga Allahu, për këtë popull. Luti alejhi selam, i gostiti ata. Megjithatë, gruaja e Lutit alejhi selam, e vjetër dhe e prishur, i lajmëroi njerëzit për mysafirët që i erdhën Lutit alejhi selam, e mbylli derën para tyre, ndërsa ata u përpjekën ta thyejnë atë. Pejgamberi rezistoi dhe i pengoi që të hyjnë, duke iu thënë: “haulai Benati” – “Ja ku i keni vajzat e mia”, gjegjësisht gratë (femrat) tona (dhe martohuni me to). Por, siç ishin vërsulur ata për të hyrë, doli Xhibrili alejhi selam dhe i goditi ata syve me fundin e krahut të tij, kështu që ata u verbuan. Ata u kthyen prapa duke u mbështetur mbi gardhe dhe mure. Iu kërcënuan Lutit se do të shihen në mëngjes.
Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “Ata deshën t’u afrohen mysafirëve të tij. Ne ua verbuam sytë atyre, pra përjetoni ndëshkimin Tim dhe qortimet e Mia!” (Kamer, 37)

Ky popull, është unik në historinë e njerëzimit për të këqijat, ishte ndëshkuar me të vërtetë si askush para apo pas. Allahu së pari i verboi ata, më pas ua nxiu fytyrat e tyre, pastaj e urdhëroi Xhibrilin, që t’i shkul vendbanimet e tyre nga themeli, dhe t’i rrotulloj, e pastaj i bëri që të fundosen në tokë dhe në fund u dërgoi atyre një shi me gurë nga qielli. Kjo formë e dënimit të shumëfishtë në të njëjtën kohë tregon poshtërsinë dhe shëmtinë e mëkatit, në të cilën ata ngulnin këmbë, si dhe tmerrin e zemërimit të Allahut ndaj kryerësve të atij mëkati.

Gjurmët e kësaj katastrofe vërehen edhe sot: Rrëfimet e mësipërme Kur’anore rreth Lutit alejhi selam, dhe popullit të tij, janë paralajmërim për njerëzit deri në Ditën e Gjykimit. Në shembullin e tyre, dhe shembullin e popujve të tjerë të lashtë, fshihet përgjigja për të gjithë ata që mburreshin me vesin dhe paraqitjen e tyre publike të paturpshme. Paralajmërimet Kur’anore për fundin e popullit të Lutit alejhi selam, na shtyn të mendojmë mbi atë paraqitje të shëmtuar, e cila shkatërron dhe degradon bashkësinë njerëzore. Allahu i Plotfuqishëm deri më sot i ka lënë gjurmët e asaj katastrofe, pikërisht për atë që ne të qëndrojmë sa më larg këtyre dukurive të devijuara.
Allahu thotë në Kur’anin famëlartë: “E pasi të dërguarit tanë i erdhën Lutit, ai për shkak të tyre u shqetësua dhe u ngushtua, po ata i thanë: “Mos ke frikë, as mos u pikëllo, ne të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas sate që do të mbetet me të dënuarit”. Ne mbi banorët e këtij qyteti do të lëshojmë një dënim nga qielli për shkak se ata bëjnë punë të liga. E nga ai vend Ne kemi lënë gjurmë të qartë për një popull që mendon (Ankebut, 33-35)

Ato shenja të qartë, janë shenjat e qytetit të Sodomës në brigjet e Detit të Vdekur në Palestinë.
Pejgamberi alejhi selam, i ka mallkuar disa lloje të njerëzve dhe njërën nga këto lloje e ka mallkuar tri here përderisa për të tjerat mjafton vetëm një mallkim, çka tregon për shëmtueshmërine katastrofale të këtij veprimi.
Pejgamberi alejhi selam, ka thënë:
“Allahu mbi shtatë qiejt ka mallkuar shtatë lloje të njerëzve: i mallkuar qoftë ai që e bën atë që e bëri populli i Lutit (tri herë)…” (Transmeton Ebu Hurejra)
“Ndër të tjera, ajo që unë kam frikë më së tepërmi për ju është homoseksualiteti. Allahu e ka mallkuar atë që e bënë, atë që e bëri populli i Lutit, Allahu e ka mallkuar atë që bënë, atë që bëri, populli i Lutit, dhe Allahu e ka mallkuar atë që bënë, atë që bëri, populli i Lutit.” (Transmeton Ibn Abbasi)
“Allahu as nuk do ta shikojë Ditën e Gjykimit, njeriun që bënë marrëdhënie seksuale me një burrë apo me një grua në të pasmen e saj (anus).”
(Transmeton Muslimi)
“Kushdo që vdes prej ummetit tim dhe ka bërë atë që ka bërë populli i Lutit alejhi selam, Allahu do ta bashkoj me popullin e Lutit alejhi selam, dhe do të ringjallet bashkë me ta.”
(Transmeton Enes bin Maliku)

-Homoseksualizmi është vepër e shëmtuar dhe e keqe:

Kur’ani flet në disa vende për këtë vepër të shëmtuar. Kjo çështje më së shumti ceket kur flet për profetin Lut alejhi selam, pasi te populli i tij ishte i përhapur ky ves.

Populli i Lutit kishte banuar në qytetin Sodoma dhe rrethinën e tij, në tokën e rrugës për në Sham, në vendin ku sot ndodhet deti i vdekur. Ishte një popull jobesimtar, popull më i shfrenuar në mesin e njerëzve. Sipas shumë historianëve ata ishin të parët që praktikuan këtë punë të shëmtuar.

Ibën Kajimi, kur flet për popullin e Lutit (alejhi selam) thotë: “Përmendet nga shumë prej dijetarëve të umetit dhe shumë nga ata transmetojnë se ka konsensus (ixhma) se nuk ekziston nga të gjitha mëkatet gjë më të shëmtuar se homoseksualizmi. Ky mëkat e ka vendin menjëherë pas kufrit (pabesimit), e ndoshta e tejkalon edhe mëkatin e vrasjes.” Për këtë do të sqarojmë më poshtë, inshAllah.

Dijetarët kanë thënë: “Allahu i Lartësuar nuk e sprovoi me këtë mëkat të madh dikë para popullit të Lutit (alejhi selam), prandaj i dënoi me një dënim që nuk dënoi më herët ndonjë popull. Në dënimin e tyre Ai (Allahu) bashkoi disa forma të torturave: shkatërrimin e tyre, rrotulloi shtëpitë e tyre mbi ta, i përmbysi në tokë, u lëshoi gurë nga qielli, verbërimin e syve të tyre, i dënoi ata dhe e bëri këtë dënim të vazhdueshëm dhe i torturoi ata me një torturë që nuk i ka paraprirë ndonjë popull më herët. E tërë kjo për shkak të madhësisë së mëkatit që kishin bërë dhe dëmeve të shumta të këtij krimi, ku bënë që toka të tundet (luhatet) nga të gjitha anët nga kjo vepër e shëmtuar (kur praktikohet). Edhe engjëjt ikin në qiejt e lartë kur ndodh kjo, nga frika e zbritjes së dënimit mbi ata që e bëjnë këtë fëlliqësirë. Toka vlon para Zotit të saj dhe kërkon strehim tek Ai, kurse malet duan të lëvizin nga vendet e tyre.”

Shokët e Pejgamberit alejhi selam janë të pajtimit të gjithë se ai duhet të vritet. Në këtë gjë, nuk kanë rënë në mospajtim asnjëri nga ata, por ata janë në mospajtim në formën e ekzekutimit. Disa nga njerëzit menduan se ata kanë mospajtim se a duhet të vritet personi i tillë, apo jo? Prandaj ata kanë thënë se në këtë kanë mospajtim, kurse në realitet tek ata ka konsensus (ixhma) në këtë çështje.
Pejgamberi alejhi selam, ka thënë:
“Vriteni atë që bën homoseksualizëm dhe atë që lejon t’i bëhet.” (Transmeton Tirmidhiu)

-Rreziqet shëndetësore nga kjo vepër:

Për t’u trajtuar ky fenomen në aspektin mjekësor apo edhe në fusha të tjera, atë psikologjik e social, duhet të posedojmë një profesionalizëm në këto fusha, prandaj unë nuk do të ndalem shumë në këtë pikë, por vetëm dëshiroj të theksoj se homoseksualizmi është i rrezikshëm për njeriun, si për veten e tij, por edhe për shoqërinë. Shumë mjekë dhe studiues, kur flasin për këtë fenomen, tregojnë se homoseksualizmi është bartës dhe shkaktar i shumë sëmundjeve. E themi këtë përkundër atyre thirrjeve që ndoshta i dëgjojmë aty e këtu se homoseksualizmi është një natyrshmëri që njeriu me të lind dhe duhet të trajtohet si fenomen normal. Ne e dimë se Allahu i Lartësuar nuk e ndalon një punë e që në atë punë mos të ketë dëm për njeriun. Kurse përgjigje e këtyre thirrjeve të devijuara që pretendohen se janë studioze e të argumentuara, themi se peshoja me të cilën ata i peshojnë gjërat, gjithashtu, është e shtrembëruar, si rezultat i shoqërive nga të cilat rrjedhin ata që e thonë këtë.

Për të kuptuar më mirë rrezikshmërinë që e ka homoseksualizmi e sjellim këtë informatë se në vitin 1983 u zbulua HIV që është përgjegjës për SIDA-n, sindromin e imuno-deficiencës së fituar.

Kjo sëmundje, që tanimë pothuajse e njohur te të gjithë sa e rrezikshme është dhe e pashërueshme për momentin, për herë të parë është identifikuar tek burrat homoseksualë në Amerikë.

Dr. Muamed Hixhazi në librin e tij me titull “Sëmundjet seksuale” vërteton se si homoseksualizmi është shkaktar i dhjetëra sëmundjeve, ndër to: Sida, Gonorea, Sifilisi, Triperi, Herpesi gjenital, Kankroidi, Trikomoniaza, Granuloma inguinale, e sëmundje të tjera. Pastaj edhe në aspektin psikik ai person ka probleme të shumta për të cilat flasin psikologë të shumtë.

Homoseksualizmi është poashtu haram sepse njeriu nuk lind me të, por fitohet gjatë jetës. Pejgamberi alejhi selam, na ka njoftuar se çdo fëmijë lind në natyrshmërinë islame e kurse Islami na urdhëron (e në disa raste) edhe na obligon martesën.
Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “Secili i porsalindur lind në natyrshmëri (fitreh).” (Transmeton Muslimi)

Natyrshmëria në të cilën është krijuar njeriu është martesa në mes dy gjinive të kundërta, sepse vetëm aty fillon zanafilla e shëndoshë e familjes si bërthama e parë e shoqërisë njerëzore. Homoseksualizmi apo lezbeizmi, si dhe kurorëzimi mes dy personave të së njëjtës gjini është që alarmon për një anomali dhe sëmundje, te disa persona të kufizuar në numër, kurse sjellja e ligjit nga njerëzit e mençur për ti dhënë legjitimitet kësaj sëmundje alarmon se e tërë shoqëria është e sëmurë.
Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “Lezbikeria e grave është zinaja ndërmjet tyre.” (Transmeton Taberaniu)

“Kur burrat (domethënë homoseksualët) do të kënaqin vetveten seksualisht me burra dhe gratë (homoseksualet) me gra, atëherë do të ndodhin tërmete, fytyrat do të transformohen dhe gurët do të biejnë poshtë nga qiejt.” (Aliu, radi All-llahu anhu)

Ndershmëria, besnikëria, bujaria, mëshira, dëlirësia, virgjëria, frika nga Allahu, etj., tashmë, rrallë herë shihen si cilësi për t’u lavdëruar, ndërsa marrëdhëniet seksuale jashtë kurorës, kumaria, mashtrimi, interesi (riba), hilet, aborti, homoseksualiteti, lezbizmi, etj., janë shpeshtuar.

Allahu e di më së miri!

http://www.islamgjakova.net/artikulli.php?id=6786