Të Fundit
Mbrojtja nga të shikuarit e ëndrrave të frikshme

Mbrojtja nga të shikuarit e ëndrrave të frikshme

Pyetje: “Kur fle natën, gjithmonë shoh ëndrra të frikshme, mrekulli e gjëra të mbinatyrshme që ndodhin, të cilat gjithherë më shqetësojnë dhe më frikësojnë. Prandaj, çfarë më këshilloni mua të bëj, apo çfarë të them para se të fle, në mënyrë që këto ëndrra shqetësuese të më largohen?”

Përgjigje:

“Para se të flesh, lexo ajetul kursin, TESPIH DOVEN, e cila është:

 BISMIL-LAHIRR-RRAMANIRR-RRAHIM
ALL-LLAHU LA ILAHE IL-LA HU,
EL-HAJ-JUL-KAJ-JUM,
LA TE`HUDHUHU SINETUN VE LA NEVM,
LEHU MA FIS-SEMAVATI VE MA FIL-ERD,
MEN DHEL-LEDHI JESHFEU INDEHU IL-LA BI IDHNIHI,
JA`LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM,
VE LA JUHITUNE BI SHEJ-IN MIN ILMIHI IL-LA BIMA SHAE,
VESIA KURSIJ-JUHUS-SEMAVATI VEL ERDA VE LA JEUDUHU HIFDHUHUMA VE HUVEL ALIJ-JUL ADHIM.

Ky ajet është fillimi i xhuzit (pjesës) së tretë të Sures Bekarah. Thotë Profeti salallahu alejhi ue selem:

“Kush e lexon atë (Ajetul-Kursin) natën, do të jetë në mbrojtjen e Allahut dhe shejtani nuk mund t’i afrohet deri kur të zgjohet.”

 

Gjithashtu, lexo suren el-Ihlas ( 112), suren el-Felek ( 113) dhe suren en-Nas (114).

Shërimi për këto ëndrra frikësuese e të neveritshme që ti i sheh, është në atë çfarë Profeti salallahu alejhi ue selem na ka udhëzuar që ta bëjmë: të kërkosh mbrojtje te Allahu nga e keqja e shejtanit dhe nga e keqja e asaj që ti e ke parë, e të mos flasësh me askënd rreth asaj ëndrre; kështu kjo ëndërr nuk të dëmton.

Gjithashtu, nëse zgjohesh gjatë gjumit si shkak i këtyre ëndrrave, pështy në anën e majtë tri herë dhe kërko mbrojtje tek Allahu nga e keqja e shejtanit dhe nga e keqja e asaj që ke parë, e pastaj kthehu në anën tjetër. Nëse ke qenë duke fjetur në anën e djathtë, kthehu në anën e majtë dhe anasjelltas.

Gjithashtu, nga shkaqet e largimit të ëndrrave të këqija, është që pas zgjimit ta përmendësh Allahun, të marrësh abdes e të falesh aq sa mundesh. Pra, këto janë ato që i largojnë ëndrrat e tilla.”